The State of Data Innovation 2021

Miten saamme datamme ohjaamaan oikeanlaista toimintaa

Blogissa on yhteenveto maailmanlaajuisesta 1 250 IT- ja liiketoimintapäättäjän piirissä tehdystä tutkimuksesta, jonka Splunk toteutti yhdessä Enterprise Strategy Groupin kanssa. Tutkimuksen tulos oli selvä. Yritykset, jotka ovat luoneet kypsät datan käsittelykäytännöt pystyvät hyödyntämään strategiassaan innovointia datan avulla.

Koko raportin voi ladata täältä: https://bit.ly/3PpMJ1R

 

Datainnovoijat saavat jatkuvasti kurottua lisää välimatkaa kilpailukyvyssä datainnovoinnin aloittelijoihin.

 

Datainnovointi tarkoittaa liiketoiminnan prosessien uudelleen muokkaamista ja kehittämistä käyttäen uusia tiedon analysointitapoja tai uusien datalähteiden hyödyntämistä analyysissä.

Etuina datainnovoijille ovat tuplasti nopeampi uusien tuotteiden ja palveluiden kehitys, helpompi uusille markkinoille pääsy sekä suurempi osuus asiakkaan kulutuksesta. Lisäksi työntekijöiden tuottavuuden kasvu ja sekä kyky muuntaa data rahaksi on ollut lähes kaksinkertainen verrattuna muihin yrityksiin.

 

Raportin aiheita ovat mm.

Following the Data Innovation Leaders. Tässä osuudessa voi myös testata valmiuksia datainnovointiin ja selvittää mihin ryhmään oma organisaatiosi kuuluu.

Data Innovation Outcomes. Miten datainnovointi vaikuttaa yrityksen toimintaan ja tulokseen.

Innovation Strategies. Millä tavoin luodaan perusta datan avulla tehtävään innovointiin.

 

Tee testi: Valmius käyttää dataa innovoinnin perustana

Kuinka hyvin tiedolla johdetussa innovaatiotoiminnassa on mahdollisuus onnistua? Kysymykseen saa vastauksen analysoimalla yrityksen kykyä hallita ja hyödyntää saatavilla olevaa dataa. Jokainen tutkimukseen osallistunut yritys arvosteltiin kuuden tekijän perusteella.

”Leaders”-ryhmässä oli 9 % yrityksistä ja täyttivät kaikki kuusi vaatimusta.

”Followers”-ryhmässä oli 36 % yrityksistä ja ne täyttivät 5–3 vaatimusta.

Suurin ryhmä 56 % osuudella olivat ”Beginners”, jotka täyttivät toiminnassaan vain 2–0 vaatimusta.

 

Mihin ryhmään yrityksenne kuuluu?

 

Valmiustasoa mittaamaan käytettiin seuraavia vaatimuksia. Lisäsimme niihin tekstin, joka kuvaa miten tutkitut yritykset niissä menestyivät.

1. Datan määrittely

Datan saatavuuden ja helppokäyttöisyyden parantaminen sen luokittelun ja metadatan lisäämisen avulla. 29 % yrityksistä kertoi heillä olevan järjestelmä, jossa lähes kaikki data on määritelty.

 

2. Datan kerääminen kokonaisuuksiksi

Datan kerääminen yrityksen eri toiminnosta, jotta kaikkien liiketoiminta-alueiden edustajat voivat hyödyntää toistensa dataa. Täydellinen tietojen yhdistely oli käytössä 40 % yrityksistä ja 29 % kertoi liiketoiminta-alueiden pitävän kaiken tai osan datan vain itsellään.

 

3. Datan laatu

Datan oikeellisuuden, täydellisyyden, yhdenmukaisuuden ja yksilöllisyyden mittaaminen. 39 % kertoi datan laadun olevan kunnossa ja sitä mitataan huolella. Lopuilla oli parhaimmillaan osittainen kyky arvioida datansa laatua.

 

4. Datan tutkimisen osaaminen

Varmistetaan, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen datan hakuun, jotta he pystyvät vastaamaan liiketoimintaa koskeviin kysymyksiin. Vain 1/5 yrityksistä kertoi, että kaikilla tai suurimmalla osalla heidän henkilöstöstään on riittävät datataidot ja välineet, jotta he pystyvät tekemään työnsä hyvin.

 

5. Datan tutkimisen apuvälineet

Varmistetaan, että henkilöstöllä on oikeat työkalut datan poimimiseen ja käsittelyyn6.

 

6. Datan jatkuva seuraaminen

Automatisoidut kyselyt jatkuvien ja reaaliaikaisten vastausten saamiseksi tarkeisiin liiketoimintaa koskeviin kysymyksiin. 29 % ilmoitti datan valvonnan olevan tilassa: “excellent progress” ja jopa 48 % sanoi sen oleva: “good progress”.

 

Tutkimuksen tulokset ovat erityisen kiinnostavia, kun niitä vertaa aiempiin tutkimuksiin, jotka on tehty palvelutason seuraamisen, tietoturvan tason ja tiedosta saadun arvon mittauksin. Niissä kaikissa ”Leaders” -ryhmään on kuulunut 9–11 % yrityksistä ja ”Beginners” -ryhmään 50-60 % yrityksistä.

 

Tulosten perusteella voidaan arvioida, että vain noin joka kymmenes yritys kuuluu Leaders-ryhmään digitalisessa murroksessa ja lähes puolet yrityksistä on siinä vasta alkutaipaleella.